เกี่ยวกับเรา

ในประเทศไทยเรา มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศมากกว่า 10 ล้านไร่ ดังนั้นอาชีพทำสวนยางพาราจึง อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

บริษัท บีเอสวาย อินเตอร์เทรด(ประเทศไทย) ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “ถ้วยยางพารา” จึงมีเป้าหมายและปณิธานอันแนวแน่ที่จะส่งเสริมการปลูกยางพาราและจัดจำหน่ายถ้วยยางพารา ลวด มีดกรีดยางพารา กรดยางพาราและอุปกรณ์สำหรับสวนยางอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตในอีกทางหนึ่งด้วย